Regulamin Sklepu Internetowego „www.zaproszenia-lublin.pl

Data publikacji: 20.11.2019

Kontakt ze Sklepem: zaproszenia-lublin@wp.pl bądź telefonicznie pod numerem  503 660 952

 1. Postanowienia ogólne

Terminy i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Informacje ogólne
 1. Ochrona Danych Osobowych
  • W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Zamawiający, przy złożeniu Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sklep, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu jest Sklep, zbiór ten podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Sklep przetwarza Dane Osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Sklep ma prawo weryfikować Dane Osobowe przekazywane przez Zamawiającego
  • Zamawiający ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Składanie Zamówienia
  • Zamówienia odbywa się za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
  • Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem może być utrudniona (czas odpowiedzi może wzrosnąć)
  • Minimalna wartość Zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, kotylionów małych, pudełeczek podziękowań dla gości i jest określona w opisie przy danym produkcie
  • Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji Towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu
  • Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego Zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony Towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer Zamówienia
  • Termin płatności za zamówiony Towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania Zamówienia przez Zamawiającego
  • W przypadku złożenia Zamówienia na zaproszenia ślubne lub zaproszenia ślubne i inne Towary, termin płatności wynosi 7 dni od dnia poinformowania Sklepu przez Zamawiającego o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych
  • Przy składaniu Zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na Zamówienie może się wydłużyć.
 3. Serwis Próbkowy
  • Sklep wysyła Próbki produktów
  • Próbki są płatne według cennika
  • Niezależnie od ilości zamówionych próbek wysyłka próbki jest darmowa. Próbki są wysyłane 1 razy w tygodniu Pocztą Polską.
 4. Realizacja Zamówienia/Płatność
  • Realizacja Zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po dokonaniu płatności w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru Zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
  • Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu
  • Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu, bezpośrednio bądź za pośrednictwem serwisu płatniczego
  • Termin realizacji Zamówienia wynosi około 5 do 10 dni roboczych od momentu stworzenia przez Zamawiającego projektu zaproszenia i/lub innych produktów poprzez Sklep lub zaakceptowania przez Zamawiającego projektu przesłanego przez Użytkownika
  • W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia.
  • Całe Zamówienie złożone na jeden adres wysyłane jest jedną paczką. Zamawiający pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów, z wyłączeniem Zamówień dotyczących Próbek
  • Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub paczkomatu. Czas dostawy paczki przez firmę kurierską nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia
  • W przypadku niedostarczenia paczki (w przewidzianym terminie) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru Zamówienia.
 5. Zwrot Towaru
  • Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Czyt. punkt 9 regulaminu.
 6. Dostawa i koszty wysyłki
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Reklamacje
  • Przy reklamacji Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail, podając w tytule wiadomości numer Zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony Towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć Towar tak, aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu
  • Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem
  • Zwrot ceny zakupionego Towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków
  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Gwarancja
  • W przypadku niezgodności Towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta (U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
  • Sklep zastrzega, iż zdjęcia Towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.
 3. Rachunki i faktury VAT
  • Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT
  • Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.
 4. Rozstrzyganie sporów
 1. zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej umowy sprzedaży,
 2. sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy po­wia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).